Marken det gäller har fastighetsbeteckningen Aneby 1:717 samt del av Aneby 1: 558 och ligger öster om väg 967, cirka två kilometer söder om tätorten. Den har ägts av kommunen sedan 1970-talet.

Tidigare har det funnits en byggnad på fastigheten, men nu består området av blandad åker- och skogsmark. Det har tidigare bland annat använts för småskalig odling på kolonilotter.

Kommunen har sagt ja till att sälja marken för 10 kronor per kvadratmeter. Det handlar om en yta på 28 000 kvadratmeter.

Vi hade inte tänkt använda marken till något annat och har tomter att sälja på andra områden, säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C) och fortsätter:

En ridanläggning är en lämplig verksamhet, tycker vi.

Köparen får stå för kostnaden för avstyckningen. Planen är att bygga ett enbostadshus, garage, stall och en ridbana. Där ska också finnas plats för betesmark för hästar.

För att vederbörande ska kunna sätta sina planer i verket krävs naturligtvis också bygglov. Tillsynsnämnden har fått in en ansökan om ett förhandsbesked, som man nu sagt ja till.

Enligt Riksantikvarieämbetets fornminneskartor finns det en kulturhistorisk lämning på fastigheten Aneby 1: 717. Länsstyrelsens bedömning är att det går att uppföra anläggningen utan att lämningen tar skada, men att hänsyn måste tas för att undvika detta.

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov söks inom två år.