För några år sedan köpte Aneby kommun en del av stationsområdet av Trafikverket. Efter det inledde samhällsbyggnadsavdelningen ett planarbete. Syftet är att möjliggöra för verksamhetsutveckling i anslutning till området.

Tanken är också att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Ett planförslag ställdes ut för samråd.

Efter ytterligare arbete klubbade kommunfullmäktige i september 2015 en ny detaljplan för stationsområdet. I februari 2016 . Det var med motiveringen att det, med tanke på människors hälsa eller säkerhet, anses vara olämpligt med bebyggelse på området.

Sedan dess har detaljplanen arbetats om. Det förslag som nu finns färdigt liknar till stor del det ursprungliga. Det nya är även att en riskutredning för farligt gods har tagits med.

Det har resulterat i att viss mark anses vara olämplig med hänsyn till människor säkerhet och risk för brand om en olycka sker. På plankartan kommer även tydliga krav på åtgärder inför nybyggnation att finnas med.

Allmänna utskottet har godkänt det nya förslaget till detaljplan, som nu ska ut på samråd.

Det är kommunfullmäktige som slutligen fastställer planen.