Det höjda försvarsanslaget är en del av den blocköverskridande överenskommelsen från den 16 augusti mellan regeringspartierna, Moderaterna och Centerpartiet.

2,7 miljarder kronor till totalförsvaret ska bland annat gå till att stärka Sveriges förmåga att möta ett väpnat angrepp, heter det.

Av hela utökningen ska 400 miljoner kronor årligen förstärka det civila försvaret. Resterande 2,3 miljarder går till att förstärka det militära försvaret.

Främst får förbandsverksamheten och beredskapen ökade ramar, dit går drygt 1,8 miljarder. Åtgärder som höjer förmågan hos krigsförbanden med lägst krigsduglighet är där ett prioriterat område. Utökad övningsverksamhet nämns också i budget 2018.

Det framgår inte hur stor del av de pengarna som kommer att gå till regementet P 18 som inrättas på Gotland, med lokalisering i Visby, från och med 2018.

Det är Försvarsmakten som hanterar fördelningen av anslaget. Därför kan jag inte svara exakt på vart pengarna går, kommenterar riksdagsledamoten och suppleanten i försvarsutskottet Thomas Strand (S), Vaggeryd.

Den tidigare 18:e stridsgruppen på ön blir en ny och självständig organisatorisk enhet i Försvarsmaktens grundorganisation. Gotlands regemente får utöver den tidigare stridsgruppen även luftvärnsförmåga.

Det nya regementet ska inledningsvis omfatta 350 personer men därefter växa successivt.

80 miljoner kronor av det utökade militära anslaget för 2018 är också vikta åt Försvarets Radioanstalt, FRA, och den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must för arbete med kontraterrorism och informations- och cybersäkerhet.

Det är bra att vi nu förstärker vårt militära försvar, med tanke på hur situationen ser ut i vårt närområde, fortsätter Thomas Strand.

Som exempel på det förändrade säkerhetsläget nämner han den ryska annekteringen av Krim och hur Ryssland ökar sin militära förmåga.

Samtidigt har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap pekat ut att vi behöver säkra vår energiförsörjning, livsmedelsförsörjning och hälso- och sjukvård för att de ska klara en kris, fortsätter han.

Även om det i nuläget inte är klart vart de extra pengarna går ser Strand satsningarna som välkomna, särskilt för Ing 2 i Eksjö men även för Jönköpings län i allmänhet.

Ing 2 i Eksjö fyller en viktig roll i det svenska försvaret och det är viktigt att det, liksom övriga förband, får ökade resurser, framhåller han.