Sverigedemokraterna i Region Jönköpings län har i en motion krävt att regionen ska utreda att ta bort avgiften för patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin i enlighet med Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Nämnden för folkhälsa och sjukvård har avslagit motionen, med hänvisning till att fastställande av vårdavgifter är en del av budgetprocessen. I en kommentar till beslutet säger nämndens ordförande Rachel De Basso (S) dock till tidningen att hon anser att avgiften ska vara kvar.

Kraven för att ge vård under tvång är och ska vara mycket höga. Grundregeln måste alltid vara att sjukvård ska ges med största möjliga inflytande för patienten. Det finns dock fall där vård under tvång måste ske. Det gäller personer med allvarlig psykisk störning som kräver heldygnsvård på sjukhus men där patienten motsätter sig vården.

Målet måste fortsatt vara att minimera behovet av tvångsåtgärder. Stigmat kring att uppsöka och ta emot psykiatrisk vård har minskat och måste fortsätta att göra det. Behovet av tvångsåtgärder på psykatriområdet kommer dock alltid att finnas och dessa måste utföras med största möjliga respekt för individen.

Att kräva betalt för vård som patienten motsatt sig är i sig ologiskt. Det krävs goda skäl för att motivera det ovanpå en insats som redan medför ett stort ingrepp i den personliga integriteten och så gott som alltid rör individer i en socioekonomiskt mycket utsatt grupp. Avgiften är 100 kronor per dygn för de tio första dygnen, därefter 80 kronor. Under förra året berörde det 486 patienter, som sammanlagt betalade omkring en miljon kronor för drygt 10 000 vårddygn. Om de pengarna skulle sluta komma skulle regionen knappt lägga märke till det.

Ett argument som ofta dras fram mot att slopa avgiften är att det skulle minska incitamentet att frivilligt gå med på vård och att patienter skulle kunna sträva efter att bli kvar under tvångsvård om den var avgiftsfri. Det framstår som cyniskt. Det är rimligt att utgå från att patienter med psykos eller annan svår psykisk störning motsätter sig vård av helt andra skäl än att de inte vill ha en faktura.

Frågan verkar sakna tydlig vänster-höger-prägel. Vänsterpartiet har drivit frågan i flera regioner. Liberalerna har krav på att avgiften ska slopas i sitt sjukvårdspolitiska program. Nio av landets 21 regioner har avskaffat avgiften, däribland regioner med tradition av såväl borgerligt som rödgrönt styre.

Att regioner gör olika skapar en del besvär. För Jönköpings läns del innebär det problem inom rättspsykiatrin, då grannlänet Östergötland har avskaffat avgiften för tvångsvård. Jönköping har ett omfattande flöde av patienter till rättspsykiatriska kliniken i Vadstena.

Frågan diskuteras i fler regioner än Jönköpings läns. Flera av de regioner som har avskaffat avgiften har fattat beslutet inom den senaste femårsperioden och det är inte osannolikt att fler kommer att följa efter. Därför bör den styrande Koalition för Region Jönköpings län noga överväga att slopa avgiften för psykiatrisk tvångsvård i budgeten för 2021.

Inom koalitionen borde det vara givet för Liberalerna att ta med sig frågan in i budgetförhandlingarna.