Forskning visar att rökare har mycket högre risk att drabbas av komplikationer vid operationer jämfört med ickerökare. Det rör sig om ökad risk för lung- och hjärtkomplikationer och sämre sårläkning.

Rökare måste oftare omopereras till vilket leder till ökade kostnader för sjukvården och ökat lidande för patienten.

På flera håll i landet råder rökstopp sedan flera år tillbaka. I Region Jönköpings län har det hittills bara varit inom ortopedin som detta krav funnits.

Vissa ingrepp är det inte någon vits att göra alls om patienten röker, exempelvis ryggkirurgi. Läkningen är för dålig. Vi vet också att risken för infektion ökar med 30 till 50 procent vid rökning, säger Jens Christian Larsen, verksamhetschef vid ortopedkliniken på Länssjukhuset Ryhov.

Den 1 oktober infördes krav på rökstopp för alla planerade operationer på de tre sjukhusen i regionen. Kravet är att patienten har ett rökuppehåll på minst fyra veckor före respektive efter operationen.

Vi gör inga tester eller så. Det hela bygger på ett förtroende mellan läkaren och patienten. Vi vill minimera risken för komplikationer. Hålls inte löftet går det ju ut över en själv, säger Jens Christian Larsen.

Är det totalstopp för operation om patienten inte slutar att röka?

Vi kräver ett uppehåll med hjälp av en rökavvänjare, vilket vi inte tycker är en orimlig målsättning. Men är operationen så viktig att den av andra skäl inte går att vänta med, görs den trots att patienten inte slutat att röka, säger Jens Christian Larsen.

Diskussioner förs i regionen att även införa alkoholstopp före och efter operationer.

Vi är inte klara med detta ännu, eller skapad några rutiner för det. Men forskning visar att ju större alkoholintag en patient har ju högre är risken för komplikationer vid operationer, till exempel hjärtproblem, säger Jens Christian Larsen.