Nettoomsättningen steg under motsvarande perioder från 26 573 miljoner kronor till 27 440 miljoner kronor.

Sett till enbart andra kvartalet ökade vinsten med tio procent till 2 125 miljoner kronor medan nettoomsättningen sjönk med sju procent till 1 925 miljoner.

Vinsten ökade i Huskvarnafabriken

Det starka första kvartalet med höga införsäljningsvolymer följt av en avvaktande inledning på trädgårdssäsongen i andra kvartalet resulterade i lägre nettoomsättning i divisionen Husqvarna, där fabriken och verksamheten i Huskvarna ingår. Rörelseresultatet, vinsten, för divisionen ökade dock med fem procent andra kvartalet drivet av prisökningar och fortsatta besparingar från effektiviseringar och strukturåtgärder.

Husqvarna Groups vd och koncernchef Kai Wärn.

Foto Pär Grännö

Flera riskfaktorer

När det gäller framtiden skrivs det i rapporten att Husqvarna Groups verksamhet kan påverkas av ett antal riskfaktorer i form av både operativa och finansiella risker.

De operativa riskerna omfattar såväl den övergripande konjunkturutvecklingen som konsumenters och professionella användares konsumtion i framför allt Nordamerika och Europa där koncernen har huvuddelen av försäljningen. En nedgång i den ekonomiska utvecklingen på dessa marknader kan ha en negativ påverkan på koncernens försäljning och resultat.

På kort sikt är verksamheten också utsatt för variationer i väderförhållanden. Koncernen har anpassat sina produktionsprocesser och leveranskedja för att möta dessa variationer. I den löpande verksamheten är koncernen exponerad för legala risker såsom kommersiella risker, produktansvar och andra tvister och reserverar för detta på lämpligt sätt.

Relaterat till artikeln