För några år sedan köpte kommunen en del av stationsområdet av Trafikverket. Den detaljplan som gällde då var anpassad för järnvägsverksamhet.

Förr fick till exempel Hags en del leveranser med tåg, säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C)

Kommunens ambition är att utveckla stationsområdet, framför allt på västra sidan av järnvägen. Tanken är att göra det möjligt för småindustrier och annan verksamhet att etablera sig där. Man vill även främja gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Men för att det ska gå att förverkliga krävs en ändring av detaljplanen. Arbetet med det inleddes redan 2011 och ett förslag ställdes ut för samråd. I väntan på rapport utifrån markundersökningen av förorenade områden avbröts dock det arbetet.

Undersökningen visade att det finns mindre föroreningar i det aktuella området.

Hösten 2015 fastställde kommunfullmäktige en ny detaljplan för stationsområdet. Några månader senare . Det motiverades med att det, med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet, inte är lämpligt med bebyggelse där.

Vad som hänt sedan dess, är att ännu ett förslag till detaljplan har tagits fram. Det liknar till stor del det ursprungliga, men med tillägget att även en riskutredning för farligt gods har tagits med.

Den utredningen visar att en del av marken inte anses vara lämplig med hänsyn till människors säkerhet och risk för brand om en olycka skulle ske. Det krävs också ett ökat avstånd mellan järnvägsspår och nybyggnation.

Förslaget till ny detaljplan har varit ute på samråd, men inga synpunkter har kommit in.

Tidigare har det varit mycket snack från Trafikverket, men nu har de accepterat detaljplanen.

Trafikverket föreslår också att kommunen tar över Industrigatan och en del av Järnvägsgatan. Detta för att man bland annat ska kunna bygga nya infarter samt anlägga gång- och cykelvägar.

Det har vi sagt att vi kan tänka oss att göra.

Allmänna utskottet föreslår nu att förslaget till ny detaljplan för stationsområdet ska antas av kommunfullmäktige.

Hela ärendet har varit en surdeg. Det känns skönt att vi har kommit så här långt, säger Lars-Erik Fälth.