Tankesmedjan Intelligence Watch föreslår i rapporten ”Ny sydsvensk kommunindelning” att Jönköping läns 13 kommuner reduceras till 6 som ett inspel till den parlamentariska Kommunutredningen. Det är i synnerhet småkommunerna som behöver slås ihop för att uppnå ekonomiska stordriftsfördelar i administrationen och underlätta kommunernas rekrytering av kompetent personal.

Jönköping föreslås gå ihop med Habo och Mullsjö, Gislaved med Gnosjö och Värnamo med Vaggeryd. Därutöver föreslås de fem kommunerna i Höglandsförbundet reduceras till två: Vetlanda med Sävsjö och Nässjö med Eksjö och Aneby. Tranås föreslås kvarstå som självständig kommun.

Att det börjar bli dags för kommunsammanslagningar visas av den enkät som Intelligence Watch sänt till kommunstyrelseordföranden och kommunchefer i Sydsveriges 77 kommuner där 74 procent av respondenterna anser att det behövs färre och större kommuner:

”Den genomsnittliga kommunstorleken på 803 km2 är minst i Småland och mindre än i Halland, vilket talar för att det finns utrymme för kommunsammanslagningar. Det styrks av att antalet lokala arbetsmarknader har minskat kraftigt från nio 1985 till tre idag: Vetlanda, Värnamo och Jönköping”, säger Anders Olshov, chef för Intelligence Watch.

I rapporten pekas på de stora samhällsförändringar som har skett sedan den förra kommunreformen fullbordades 1974. Det kommunala uppdraget har utvidgats, samverkan mellan kommunerna i olika former ökat, infrastrukturen och transportmöjligheterna förbättrats, lokala arbetsmarknader växt samman, den kommunala informationen, servicen och det demokratiska samtalet digitaliserats och flyttbenägenheten inom riket och migrationen ökat. Därutöver har en omfattande privatisering av välfärdstjänsterna skett. Sammantaget rör sig individerna i större geografiska sammanhang och har möjligheterna att bedriva kommunal samhällsservice i större kommuner till lägre kostnader ökat.