Genom den skulle det vara möjligt att utveckla den västra delen av stationsområdet. Här skulle man exempelvis kunna anlägga byggnader för småindustrier, kontor och handel. Men planerna får alltså vänta ytterligare en tid.

Länsstyrelsen anser att kommunen inte har gjort tillräckliga riskbedömningar, utifrån att området ligger på pass nära stambanan som det gör. Dessutom har inte bebyggelsens utformning och placering anpassats tillräckligt mycket.

Länsstyrelsen har upphävt planen eftersom man tycker att vi inte har tagit tillräcklig hänsyn till riskerna för människors hälsa. Men vi tyckte att det skulle gå att reglera detta i samband med att byggloven handläggs, säger Lars-Erik Fälth efter beskedet.

Han förklarar också att man valt att göra så för att inte låsa fast tankarna och för att inte detaljplanen ska bli allt för mycket av en hämsko.

Men Länsstyrelsen säger att man inte får göra så, så då får vi göra om planen enligt deras önskemål. Alternativet är att inte utnyttja marken alls.

Fälth berättar också att det har funnits ett visst intresse för marken från några privata näringsidkare.

Den ligger ju centralt och det är nära både till järnvägen och till gatan som går parallellt med spåret.

När det gäller att göra bebyggelsen säker, kan det handla om att låta mer mark än planerat vara prickad, det vill säga obyggbar. Det kan också vara att redan i planen besluta att byggnaders entréer ska läggas åt vissa håll och så vidare.