Kommunen har i flera år haft planer på att försöka utnyttja området kring stationen i Aneby. Tanken är att den centralt belägna marken, framförallt på den västra sidan, ska kunna använda till exempelvis kontor och småindustri, och att företagande och verksamhetsutveckling på så vis ska främjas.

I dagens plan, som är från 1958, står att en stor del av den aktuella marken ska användas för järnvägsändamål, som godshantering. Det är inte längre aktuellt, utan i stället vill kommunen alltså att det ska vara möjligt att bygga i området.

I slutet av förra året, bland annat efter att markundersökningar genomförts, togs en detaljplan fram. Den har varit ute på remiss, och i slutet av september antog kommunfullmäktige planen.

Men nu har alltså Länsstyrelsen bestämt att planen ska överprövas, och det innebär att det ska utreda om den nya detaljplanen ska upphävas eller inte. Länsstyrelsen kräver också att alla handlingar i ärendet ska skickas till dem.

I beslutet står att om idéerna i detaljplanen genomförs, finns det en risk att området blir olämpligt med hänsyn till människors säkerhet och hälsa.

Riskanalysen i detaljplanen kallar Länsstyrelsen för ”begränsad”. Man menar också att det enbart är en generell riskbedömning slom gjorts och inte en analys över riskerna för just den här platsen längs med stambanan.