Med anledning av att vattentäkterna, som försörjer Aneby tätort, även kommer att förse Ralingsås, Frinnaryd och eventuellt Sunhultsbrunn med vatten via den planerade överföringsleden, vill Amaq bilda vattenskyddsområde av södra och norra Jularp.

Enligt Amaq skulle inrättandet av vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter göra att dricksvattenförekomsten får ett specifikt skydd. Därför har Amaq nu skickat in ett förslag om detta till länsstyrelsen.

Norra Jularp är redan vattenskyddsområde sedan år 1974 men eftersom föreskrifterna anses vara gamla vill Amaq se en förnyelse av skyddsföreskrifterna i detta område. Vattentäkterna i södra Jularp har dock ännu inga skyddsföreskrifter alls.

Redan år 2008 lämnades underlag och förslag till skyddsföreskrifter för områdena in till länsstyrelsen. År 2011 skickades förslaget vidare till SGU, Trafikverket och Aneby kommun. Slutsatsen då blev dock att man skulle vänta på provpumpningar och vattendom för den nya vattentäkten i södra Jularp. Dessutom ville man avvakta kompletterande geologiska undersökningar i norra Jularp innan ett beslut kunde fattas.

Undersökningarna har nu avslutats och Amaq har därefter gjort förändringar i det tekniska underlaget och i förslaget till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, varpå man gör ett nytt försök att utse de berörda vattentäkterna som vattenskyddsområde.