Det innebär att frågan skickas tillbaka till länsstyrelsen för ny prövning. Domen från mark- och miljööverdomstolen kan nämligen inte överklagas.

Den undanröjer såväl mark- och miljödomstolens dom som länsstyrelsens tidigare beslut.

Annons

Bakgrunden är att flera fastighetsägare har överklagat etableringen av vindkraftverk söder om Säbysjön. Tranås Tidning har följt processen där Luveryd Vindkraft AB stött på motstånd från folk i bygden.

Det här beslutet rör huruvida fastighetsägarna har rätt att överklaga ett beslut. De ville att bygg- och miljönämnden skulle förbjuda vindkraftverken, bland annat med hänsyn till de fladdermöss som ska finnas i området. De tidigare protesterna om skuggor och buller fick de inget gehör för i domstol.

När det gäller fladdermössen avslog nämnden fastighetsägarnas begäran varpå de överklagade till länsstyrelsen.

Beskedet därifrån blev att de inte hade rätt att överklaga, att fladdermössens väl och ve endast är ett allmänt intresse, inte något för enskilda personer. Därmed var de inte att betrakta som sakägare, ett resonemang som även fördes av mark- och miljödomstolen.

I överdomstolen blev dock utslaget ett annat. Domstolen skriver att det via praxis har utvecklats vem som är sakägare. Här görs bedömningen att eftersom de klagande äger eller bor på fastigheter i omedelbar närhet till vindkraftverken får de anses vara berörda av nämndens beslut. Därmed har de rätt att överklaga.