Tidningen har tidigare rapporterat kring de misstänkt höga halterna hälsofarligt dioxin i området kring Torpön vid sjön Sommen.

I somras gjorde ett företag på uppdrag från Länsstyrelsen i Östergötland en översiktlig undersökning och nu har en kompletterande undersökning gjorts. Båda indikerar på extrema halter dioxin.

— Det är betydligt jävligare än man befarade från början, säger en man med god insikt i Torpön och vattenfrågor. De värden som presenterats i rapporten från SWECO är katastrofalt höga med tanke på att det är ett bebott område.

Annons

I rapporten kan man utläsa att halten dioxin i jord vid beboligt område maximalt får uppgå till 20 nanogram per kilo. I områden där man tagit prover uppgår halten dioxin till hela 8800 nanogram per kilo.

Vad gäller grundvattnet finns det ett holländskt riktvärde för kraftig påverkan som man utgått från i rapporten. Gränsen går vid 0,001 nanogram per liter. I grundvattnet intill Torpön har man funnit halter som uppgår till 0,82 nanogram per liter.

Kände inte till faror

Orsaken till föroreningarna är Brandsnäs sågverk som stängde 1960, efter drygt 40 år i drift på Torpön. För att skydda det sågade virket doppades plankorna i pentaklorfenol som innehöll det cancerframkallande ämnet dioxin. Då kände man inte till farorna, men idag har man fått mer kött på benen.

— Under mötet var vi väldigt tydliga med att poängtera att man vid sågverkets drift inte kände till farorna med dioxin, förklarar Geira Torjusen, handläggare förorenade områden på Länsstyrelsen Östergötland.

Barn löper högre risk

Enligt Torjusen bör man i nuläget inte oroa sig särskilt nämnvärt för att föroreningarna ska påverka den egna hälsan, men strövar man runt i områden där provtagningar indikerar på höga halter bör man se upp.

— Man bör tänka sig för lite extra när man vistas i vissa specifika områden på ön. Exempelvis barn och hundar som lätt kan komma i direkt kontakt med jorden via munnen löper en högre risk att få i sig det hälsofarliga ämnet än andra.