– Kommunens ledningsnät, vattenverk och reningsverk är i dåligt skick. Det är av äldre typ och behöver upprustning, kommenterar Urban Tordsson, som är tekniks chef i Ydre kommun.

Av den anledningen planeras det, i kommunens flerårsbudget, för stora investeringar i ledningsnätet och i de kommunala vatten- och reningsverken.

– De närmaste fem åren planeras investeringar för 60 miljoner kronor. Totalt sett har det föreslagits investeringar på 150 miljoner kronor under den närmaste tioårsperioden, berättar Tordsson.

Ska vara kostnadsneutralt

De planerade investeringarna ska bland annat medföra en ökad driftsäkerhet för abonnenterna. Men åtgärderna som krävs är inte gratis.

Annons

– Det här är verksamheter som ska vara kostnadsneutrala. Det får inte skattefinansieras och kommunen får inte tjäna pengar, säger Tordsson.

Vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet klubbade ett enigt fullmäktige därför igenom nya taxor för vatten och avlopp.

– Om man ska få det att gå ihop ekonomiskt, måste taxorna höjas, säger Tordsson och påpekar att man dessutom inte har gjort några större prishöjningar inom de aktuella områdena de senaste åren.

Kommunfullmäktiges beslut innebär alltså en höjning av taxan med 15 procent per år. Som exempel kan nämnas att den fasta avgiften för vatten och avlopp därmed höjs från 3 360 kronor för år 2017 till 3 864 kronor nästa år, per mätarsats.

Förbrukningsavgiften för vatten och avlopp blir 26 kronor per kubikmeter, jämfört med nuvarande 22,60 kronor.

Även på renhållningssidan höjs taxan. I det fallet handlar det om en höjning med fem procent. För permanentboende blir den nya kostnaden för renhållning 1 575 kronor per år, jämfört med 1 500 kronor i år. Grundavgiften för fritidsboende höjs från 1 000 kronor per år till 1 050 kronor per år.