Hos Länsstyrelsen ansökte Anebyortens ridklubb om lokala trafikföreskrifter. Detta för att kunna sänka hastigheten vid infarten till ridskolan, samt upphäva stopplikten vid färd in på väg 967.

Länsstyrelsen inhämtade yttrande från Trafikverket, Polismyndigheten och Aneby kommun i ärendet. Såväl Polismyndigheten och Aneby kommun förordade en hastighetssänkning på aktuell sträcka.

Aneby kommun anförde bland annat att detta skulle kunna göras i kombination med någon form av hastighetsdämpande åtgärd.

Länsstyrelsen gjorde även en konsekvensutredning som varken Trafikverket eller Polismyndigheten hade något anmärka på. I övrigt inkom inga yttranden till Länsstyrelsen.

Ridklubben ansökte om en hastighetsbegränsning från 70 kilometer i timmen till 40 kilometer i timmen vid infarten till ridskolan, en begäran som Länsstyrelsen avslog. Myndigheten ansåg att förhållandena inte är sådana att det av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön är motiverat med en hastighetssänkning på aktuell sträcka.

”Det var bra”

Däremot beslutade Länsstyrelsen att upphäva föreskriften om stopplikt på platsen och i stället införa väjningsplikt. Helt i enlighet med klubbens ansökan.

— Det var bra att vi blev av med stopplikten, konstaterar ridskolechefen Molla Friis. Sen får vi bara hoppas att folk kör lagligt också, så att vi hinner ut på vägen med våra trailers.