Trafikverket har arbetat fram en vägplan vars syfte är att öka framkomligheten och säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Planen berör bland annat statliga vägar genom Gripenberg, det vill säga Jönköpingsvägen och Månstorpsvägen.

Det är sedan tidigare känt att en gång- och cykelväg ska byggas längs med de båda vägarna, med undantag för området som omfattar plankorsningen med järnvägen. Detta av kostnadsskäl.

Busshållplatser och övergångsställe byggs likväl om.

Tunnelförslag skrotas

Det är flera detaljplaner som berörs av vägplanen och i en av dem finns sedan tidigare ett krav om en tunnel under Jönköpingsvägen. Men enligt vägplanen ska inte någon sådan byggas, utan istället föreslås ett upphöjt övergångsställe med en avsmalnad vägbana.

Passagen ska markeras med pollare och förses med förstärkt belysning.

– Trafikverket ska säkra miljön för de oskyddade trafikanterna. Man kan tolka regelverket som så att vägplanens intention att göra det säkrare har samma syfte som detaljplanens lösning, vilket gör att vi kan godkänna detta som en liten avvikelse från de detaljplaner som berörs av åtgärden, förklarar Mats Holmstedt (M), ordförande i bygg- och miljönämnden.

– Det är även aktuellt att sänka hastigheterna. Sedan kommer man att bygga upp övergångsstället lite där det är avsmalnat i dag, så att bilarna åker upp på en platå som är trängre och längre. Det skapas även en cykelbana på Jönköpingsvägen bort till järnvägstunneln. Det är cykelbanorna som är primära att få till.

Annons

Inga åtgärder

Vad gäller den omdiskuterade korsningen vid järnvägen, inom delen av Månstorpsvägen, kommer inga åtgärder att vidtas.

– Det här är inget som kommunen äger, utan Trafikverket frågar enbart om de kan frångå detaljplanen, förtydligar Holmstedt.

Sedan tidigare är det sagt att sommaren 2019 sker planerad byggstart. Ett arbete som beräknas vara klart samma höst.

Relaterat: Gång- och cykelväg genom Gripenberg