I februari 2016 lämnade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Östergötland tillstånd åt Vindin AB att uppföra och drifta högst fyra vindkraftverk på fastigheterna Kråketorp 1:2 i Aneby kommun och Svarttorps-Torkeryd 1:5 i Jönköpings kommun. Dessa med en totalhöjd om högst 185 meter.

Fakta: Här planeras verken

I delområdet Knohult ingår fastigheterna Haddarp 2:9, Holkenstorp 1:3 och Knohult 4:1 i Aneb..

Fakta: Här planeras verken

I delområdet Knohult ingår fastigheterna Haddarp 2:9, Holkenstorp 1:3 och Knohult 4:1 i Aneby kommun, samt Svenstorp 5:1, Mårtensdrätt 1:6 och 2:1, Karsäng 3:6 och Torestorp 1:7 i Jönköpings kommun.

I delområdet Älgön ingår fastigheterna Älgön 1:1, Boda 1:5, Gullhult 1:2 och Kransås 1:1, samtliga i Aneby kommun.

I delområdet Haurida väster ingår Kråketorp 1:2 i Aneby kommun och Svarttorp-Tokeryd 1:5 i Jönköpings kommun.

Detta överklagades av ett antal personer under beteckningen ”Naturvännerna i Haurida”. En av personerna yrkade bland annat att Miljöprövningsdelegationens beslut ska ändras så att vindkraft ett och två flyttas längre in i parkens etableringsområde, så att avståndet till en viss fastighet är minst 350 meter.

Andra i Naturvännerna yrkade i första hand att Mark- och miljödomstolen ska undanröja Miljöprövningsdelegationens beslut. I andra hand yrkade de att målet återförvisas till Miljöprövningsdelegationen, samt att en ny djur- och fågelinventering genomförs.

Är emot yrkanden

Vindin AB motsatte sig de framställda yrkandena, medan Länsstyrelsen i Jönköpings län yrkade att överklagandena ska lämnas utan bifall. Länsstyrelsen i Östergötlands län bestred bifall till överklagandena och anförde bland annat att myndigheten instämmer i Miljöprövningsdelegationens ställningstagande.

Mark- och miljödomstolen har nu beslutat att avslå överklagandena då man instämmer i Miljöprövningsdelegations bedömning. Vad klagandena har anfört i sina yttranden föranleder ingen annan bedömning, skriver domstolen i sitt beslut.

Tillståndsansökan för Haurida väster kan överklagas igen, men Staffan Johnson, miljöchef för Vindin AB, ser det som högst osannolikt att prövningstillstånd meddelas.

Vindin AB har sedan tidigare fått tillstånd att bygga från 20 till 22 vindkraftverk runt kommungränsen till Jönköping i den västra delen av Aneby kommun.

— Som läget är nu har vi tillstånd till åtta-nio verk i delområdet Älgön, tolv-tretton verk i delområdet Knohult och fyra verk i delområdet Haurida väster, berättar Staffan Johnson.

— Nu ska vi titta på en nätsystemutredning, vilken Eon genomför, för att se hur de här verken ska kunna anslutas till elnätet. Som det ser ut nu så ansluts Haurida väster till Ramsjöholm, medan Knohult och Älgön ansluts till Barkeryd.

Sammanlagt har bolaget ansökt om att få uppföra 32 vindkraftverk i projektet Vedbo, uppdelat i tre delområden, Haurida väster, Älgön och Knohult. En del av verken ska uppföras i Jönköpings kommun, andra i Bälaryds, Lommaryds och Haurida socknar.

Men riktigt så många vindkraftverk är alltså inte längre aktuella.

— Det beror dels på att verken är lite större och riskerade att ta vind av varandra, men även med anledning av tjäderspel. Vissa verk har även tagits bort på grund av påverkan av landskapsbilden.

Hur ser det ut vid Åsens by?

— De är kvar, men är färre och lägre. Däremot har fyra-fem verk tagits bort i området öster om Haurida.

Tjänar viss procent

De flesta markavtalen har förnyats och förlängts under processen, men vad en markägare tjänar på att ha ett vindkraftverk på sina marker vill inte Staffan Johnson uppge.

— Det är olika beroende på projekt, så det vill jag inte gå in på. Oftast är det en viss procent i förhållande till intäkterna som vindkraftverket genererar.

Vad får bygden tillbaka för dessa vindkraftverk?

— Vi har diskuterat bygdepeng, men vi har inte satt ner foten där ännu.

Staffan Johnson uppskattar att det dröjer minst ett till två år innan vindkraftverken kan börja uppföras.