Det handlar om ett komplicerat ärende, som tidningen tidigare redogjort för. En fastighetssägare anmäldes av en granne för svartbygge. Vederbörande hade byggt en friggebod på sin tomt i kvarteret Rödklinten.

För att det inte skulle hamna för nära grannen uppfördes huset, med kommunens godkännande, endast en meter från gränsen mot allmän platsmark.

Efter anmälan om svartbygge uppmanades fastighetsägaren att söka bygglov. Trots att friggeboden byggts på så kallad prickad mark beviljades bygglov. Detta eftersom det betraktades som en mindre avvikelse.

Då överklagade den klagande grannen bygglovet till länsstyrelsen och fick rätt. Tillsynsnämnden fick på nytt ärendet på sitt bord och beslutade att inte starta något nytt tillsynsärende på den aktuella fastigheten.

På nytt

Annons

Sedan grannen gått vidare till högre instanser blev tillsynsnämnden på nytt tvungen att ta upp ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att arbeta vidare med det.

Man har bedömt att den aktuella friggeboden varken skymmer sikt eller stör omkringliggande bebyggelse. I området finns ytterligare 4-5 friggebodar.

Eftersom tomterna i det aktuella kvarteret är förhållandevis små anses det rimligt att fastighetsägarna får möjlighet att bebygga tomterna relativt nära gränsen i söder mot kommunens mark.

För det krävs dock en ändring av detaljplanen för kvarteret Rödklinten samt Röllikan. Ett förslag har arbetats fram och godkänts av allmänna utskottet.

Nämnas kan att den person som gjorde anmälan om svartbygget har synpunkter på att detaljplanen ska göras om. Bland annat undrar vederbörande varför ett svartbygge på fastigheten Rödklinten ska ändra på en 45 år gammal fungerande juridiskt bindande detaljplan i stället för att friggeboden rivs utan kostnad för kommunen.

Varken länsstyrelsen eller Lantmäteriet har haft några synpunkter på förslaget till detaljplan.

På måndag är den aktuella detaljplanen ett ärende på listan när kommunstyrelsen sammanträder.