Som väl är bekant för de flesta vill Bordsjö Fideikommiss AB uppföra 14 vindkraftverk med en höjd på vardera 250 meter.

Åsikterna om parken går i sär. I kommunens översiktsplan finns det en positiv inställning till vindkraft och i den anses det område där vindkraften planeras vara tåligt för vindkraft. Aneby kommun har inget med själva tillståndet att göra.

Motståndarna tycker bland annat att antalet verk är för många och att vindkraftverken är för höga. Bland kritikerna finns Naturskyddsföreningen, som anser att placeringen direkt intill den Natura 2 000-klassade Försjön är olämplig. Natura 2 000 är ett EU-nätverk som verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden.

Olämplig plats

Efter att ha granskat bolagets ansökan om parken anser länsstyrelsen nu i sitt yttrande att den ska avslås i sin helhet.

Bedömningen är att valet av plats är olämpligt. Detta eftersom vindkraftverken antas skada eller påverka värdefulla fåglars fortplantningsområden och viloplatser. I yttrandet nämns vindkraftskänsliga arter som till exempel berguv, storlom, tjäder och fiskgjuse.

3 av de 14 verk som ansökan gäller anses inte påverka fågellivet negativt. Det området bedöms dock vara betydelsefullt för bland annat storlom och fiskgjuse. Därför tycker länsstyrelsen att inte heller de verken ska tillåtas.

Annons

I sitt yttrande hänvisar myndigheten till en dom i Mark- och miljööverdomstolen. I den avslogs vindkraftverk därför att de skulle hamna för nära skyddsavstånd för fågel.

Lennart Spång är en av motståndarna till vindbruksparken. Länsstyrelsens yttrande glädjer honom.

— Det är en stark motivering som är svår att komma runt. Dessutom finns det ju parallella domar som man inte kan blunda för, säger han.

Han konstaterar att det inte är så enkelt att få tillstånd för projekt liknande det Bordsjö Fideikommiss AB vill genomföra.

— Det ska det inte heller vara.

Spång noterar ytterligare en sak:

— I yttrandet nämns enbart djur och natur, inte de människor som bor i området. Varför det är så kan man ju reflektera över.

Conny Askenmo är ytterligare en motståndare och en av dem som har skickat flera yttranden om vindbruksparken.

— Länsstyrelsens bedömning borde vara tungt vägande, säger han.

När tidningen får kontakt med Carl Gustafsson Bonde, vd för Bordsjö Fideikommiss AB, har han ännu inte tagit del av länsstyrelsens yttrande och vill därför inte kommentera det.

Tillsynsnämnden, som ska uttala sig för kommunens räkning, lämnar sitt yttrande om vindbruksparken i samband med sitt sammanträde i februari.

Det är miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Östergötlands län som ska fatta beslutet om Bordsjö Fideikommiss AB ska få tillstånd att uppföra vindkraftverk eller inte.