Partiet vill att läkemedelsrester och andra kemikalier ska tas om hand i avloppsvattnet och därmed inte spridas i ekosystemet. Enligt Miljöpartiet är reningsverket i Tranås inte byggt för att ta hand om sådana rester, samt andra kemiska substanser, utan renar endast vattnet från fosfor, kväve och organiskt material.

Kew Nordqvist och Matilda Forsärla, som undertecknat de båda motionerna, menar att dagens läkemedelskonsumtion krockar med kraven på en hållbar utveckling när det renade avloppsvattnet släpps ut i Svartån och vidare till vattentäkten Sommen.

I motionen lägger politikerna fram två exempel på reningsmetoder som gett resultat i Sverige. De förklarar att Knivsta kommun var först ut i Sverige med en fullskaleanläggning för att kunna rena allt avloppsvatten från läkemedelsrester.

Enligt partiet har hittills 300 kilo läkemedel stoppats från att släppas ut i den närliggande ån.

Stor del renas bort

De framhåller även att Tekniska Verken i Linköping haft en försöksanläggning och renat med hjälp av ozon, vilket medfört att över 90 procent av läkemedelsresterna som lämnar kroppen har kunnat renas bort.

Med hänvisning till att en stor del av läkemedelskonsumtionen hamnar i miljön, och ett ökat användande, yrkar Miljöpartiet de gröna att Tranås kommun utreder hur avloppsvattnet renas från läkemedelsrester och andra skadliga substanser.

Plats för rekreation

Miljöpartiet har även författat en motion gällande Ekmarkspark, där det finns planer på att uppföra flera lägenhetshus mot Falkgatan till. Inledningsvis citerar politikerna Tranås kommuns hemsida där man beskriver parken som en plats för rekreation och en omtyckt lekplats för barn, vilket såväl Forsärla och Nordqvist håller med om.

Vidare trycker partiet på vikten av grönområden för en bättre hälsa och välbefinnande. Samtidigt refererar man till professorn och landskapsarkitekten Patrik Grahn och hans lista på olika värden som är betydelsefulla för att en park ska upplevas ha hög kvalitet, kriterier som Ekmarkspark uppfyller.

Miljöpartiet framhåller att Ekmarkspark kan utvecklas ännu mer och ställer sig positiv till det förslag som parkförvaltningen arbetat fram och presenterat.

”Det viktiga är att en eventuell förändring och utveckling av parken görs med försiktighet och enbart för att öka parkens upplevelsevärde”, skriver politikerna vidare i motionen.

För att kommande generationer ska kunna njuta av Ekmarkspark ser Miljöpartiet en möjlighet i att ge parken ett extra naturskydd i detaljplanen, där en bevarandeplan kan upprättas. Där kan kommunen exempelvis markera träd för bevarande eller sätta särskilda bestämmelser om hur man får gå till väga med växtlighet och gångvägar, för att nämna något. Enligt partiet görs sådana här förfaranden i andra kommuner för skyddsvärda parker och grönområden.

Miljöpartiet yrkar därmed att Ekmarkspark får ett naturskydd i detaljplanen, där en bevarandeplan upprättas, samt att parken endast utvecklas om det enligt expertis på området höjer upplevelsevärdet.