Att minska långtidsarbetslösheten och att stärka nyanländas etablering är en högt prioriterad fråga för regeringen. Totalt avsattes 500 miljoner kronor för 2018 i syfte att uppmuntra fler kommuner och landsting att anställa personer långt ifrån arbetsmarknaden via extratjänster.

Dessa extratjänster finns idag bland annat inom äldrevården, skolan, sjukvården, kulturell verksamhet och ideella föreningar.

– Genom extratjänster ges verksamheter inom välfärden möjlighet att ta in en extra resurs som kan stötta och avlasta. Vi skapar vägar till arbete för fler samtidigt som vi stärker välfärden. Rekryteringsbehoven är stora inom till exempel vård och omsorg och en extratjänst kan vara en bra väg in för den som i framtiden vill bli undersköterska eller vårdbiträde, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Jönköpings kommun är den kommun i länet som får störst bidrag, över sex miljoner kronor. Det är även Jönköping som har flest extratjänster i länet, 113 stycken.

De medel som nu betalas ut baseras i huvudsak på Arbetsförmedlingens redovisning av antalet anställda i kommuner och landsting med extratjänst per den 31 december 2017.

Se hur mycket pengar respektive kommun fick, och hur många extratjänster som finns, i tabellerna ovan och nedan. Läser du i appen? Här och här kan du se tabellerna!

Annons