Tranås kommun har ett tillväxtmål och Sverigeförhandlingen framförde ett krav på 2 000 nya bostäder då Tranås blev en stationsort längst med den planerade höghastighetsbanan. För att kunna möta detta behöver ny mark tas fram och tätorten förtätas.

— Det är viktigt med förtätning då det finns en miljönytta i det med befintliga kommunikationer och vatten- och avlopp, med närhet till skolor och service. Vi förordar centrala bostadsområden, framhåller Tore Lindström.

Förslaget att bygga fyra lägenhetshus vid Ekmarkspark har stött på stort motstånd och alternativa tomter har lagts fram som förslag från flera håll, bland annat genom insändare i tidningen. Men Bo Horndahl, samhällsbyggnadschef i Tranås kommun, tillika projektledare för Boplats Tranås, menar att andra tomter också behöver tas i anspråk.

— Vi kommer att bygga på många andra tomter också, som Skobe-tomten som nämnts som ett alternativ.

— Det här är bara en idé och vi tycker att det är jättebra att det kommer en företagare som har det.

Del av park används lite

Kommunens nya digitala förtätningskarta visar var nya bostäder kan komma att uppföras och ett utpekat område är just Ekmarkspark. Såväl Lindström som Horndahl beklagar att planerna skapat en sådan lokal opinion.

— Den här delen av parken används väldigt lite. Husen skulle binda ihop samhället fint med gymnasiet, menar Tore Lindström.

Enligt Horndahl stämmer detta väl överens med kommunens stadsvision och arkitekternas visioner med området då man lade fram att Falkgatan ska bli mer stadslik.

Annons

— Kommunen satsar rätt mycket på grönområden, som Östanåparken som vi köpte för cirka två år sedan. Det har det snyggats till och röjts upp. Den andra delen av Ekmarkspark har det också satsats mycket på med blommor och träd. Många tror nog att det är den delen som vi vill bygga på, men så är det alltså inte. Det handlar om fem procent av ytan, mellan gatan och ån, förklarar Bo Horndahl vidare.

— Vi ska vara glada i Tranås över att vi har så mycket grönområden, det är en fantastisk tillgång, tillägger Lindström.

Horndahl berättar att det uttryckts en oro vad gäller vägar och parkeringar och understryker därför att parkeringen hamnar under huset. Den stora eken i parken har också kommit på tal, men den står många meter ifrån de föreslagna lägenhetshusen, bedömer han.

— Det är ett väldigt litet antal träd som måste ner. Det kommer att vara ett så litet ingrepp som möjligt, förtydligar Tore Lindström.

Vad gäller det rykte som cirkulerar, att marken är donerad, så menar Horndahl att det förmodligen förväxlas med Ekbergsparken, där hembygdsgården ligger.

— Den är nämligen en donation med strikta regler. Vi tror att man blandar ihop den parken med Ekmarkspark.

Horndahl poängterar samtidigt att kommunen redan byggt på fastigheten som Ekmarkspark ingår i, bland annat ska Holavedsgymnasiet vara en del av samma fastighet.

”Staden växer”

Trots att det finns ett stort motstånd mot planerna på 80 lägenheter intill Ekmarkspark så finns det även många positiva röster, enligt Tore Lindström.

— Många är positiva till att staden växer. Vi har bostadsbrist med få lediga lägenheter och få villor och bostadsrätter till salu. Då måste man erbjuda det som många vill bo i. Ett centralt boende är viktigt och det behöver byggas på många ställen. Vi har ett antal intressenter som vill bygga i Tranås.

Detaljplanearbetet för lägenhetshusen vid Ekmarkspark är påbörjat, vilket bedöms ta minst ett halvår. När den senare ställs ut finns det möjlighet för allmänheten att lämna sina synpunkter.

— Gå gärna och titta på utstakningen av den yta som är planerad att exploateras, uppmanar Bo Horndahl och Tore Lindström slutligen.