Ydre och övriga östgötakommuner samverkar med länsstyrelsen i projektet, vars mål är att minimera utsläpp av orenat avloppsvatten i Östersjön, sjöar och vattendrag i länet.

— Det är ett angeläget projekt ur både hälsovårds- och miljösynpunkt, säger Sofie Palmquist, på länsstyrelsen, som ingår i projektgruppen.

Annons

— Det är inte så trevligt om det läcker ut förorenat vatten vid badplatser eller vattentäkter. I värsta kan det vara direkt hälsovådligt. Utsläpp leder också till övergödning av våra vattendrag, vilket är allvarligt.

Senaste åren har allt fler fått upp ögonen för att rent vatten inte är en oändlig och självklar resurs i vårt land. De återkommande larmen om grundvattenbrist har lett till en ökad medvetenhet om att vi inte kan slösa med vattnet hur som helst och att det krävs åtgärder för att slå vakt om vattenkvaliteten.

Projektet kan ses som ett led i den tillnyktring som skett i samhället. Arbetet är nära kopplat till Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt. Där klargörs att kommunerna ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav som behövs för att minimera utsläppen av näringsämnen och särskilt förorenande ämnen från avloppsledningsnät.

— Meningen är att vi och kommunerna ska samverka och lära av varandra. Små kommuner som Ydre och Ödeshög ska kunna dra nytta av den kunskap som miljökontoren i de stora kommunerna samlar på sig under inledningen av projektet, förklarar Sofie Palmquist.

Både kommunala och privata ledningsnät ska kontrolleras. Och fokus läggs på att inspektera bräddningspunkter och pumpstationer, där läckage ofta uppstår.

LÄS MER: Vattenbristen allt värre

LÄS MER: Sen snö under våren bra för grundvattnet